Knob a Plíšek - jičínská advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v následujících oblastech:

Občanské právo

 • Smluvní vztahy - příprava, úpravy či konzultace smluvních dokumentů, (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, smlouva o půjčce)
 • Ochrana osobnosti - ochrana života, zdraví, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů osobní úvahy vč. uplatnění nároků na přiměřené zadostiučinění
 • Dědictví - příprava závětí, konzultace, vydědění, zastoupení v dědickém řízení
 • Právní vztahy k nemovitostem - převody nemovitostí, věcná břemena, zástavní právo
 • Náhrada škody - konzultace, uplatnění nároků na náhradu škody vč. škody na zdraví a majetku, škody vzniklé při dopravních nehodách
 • Bytová problematika - příprava nájemních smluv, zvyšování nájemného, vyklizení bytu
 • Nebytové prostory - příprava nájemních smluv, vyklizení nebytových prostor

Rodinné právo

 • Úprava poměrů nezletilých dětí, Výživné, Rozvod manželství, Vypořádání společného jmění manželů, Určení otcovství, Popření otcovství

Pracovní právo

 • Smluvní vztahy – příprava, úprava či konzultace smluvních dokumentů (např. pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda a provedení práce)
 • Náhrada škody – konzultace, uplatnění nároků na náhradu škody, pracovní úrazy
 • Ukončení pracovního poměru – konzultace, zastoupení v řízení o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru
 • Mzda, plat a tzv. diety – konzultace, uplatnění nároků

Obchodní právo

 • Obchodní společnosti a družstva – zakládání, změny v osobní a majetkové účasti (např. převody obchodních podílů), změna údajů zapsaných v obchodním rejstříku, změny ve výši základního kapitálu, likvidace.
 • Nekalá soutěž – konzultace, ochrana před nekalou soutěží, ochrana obchodní firmy, ochrana před zásahem do práv plynoucích z vlastnictví ochranných známek a z průmyslových práv.
 • Smluvní vztahy – příprava, úpravy či konzultace smluvních dokumentů
  (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o tichém společenství, smlouva mandátní, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o úvěru)
 • Směnky – příprava, konzultace, uplatňování nároků

Insolvence

 • Konzultace, příprava insolvenčních návrhu, přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení, oddlužení (tzv. osobní bankrot), zastupování v incidenčních sporech.

Správní právo

 • Konzultace, zastupování ve správních řízeních vč. řízení dle zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon, zákon o přestupcích, zákon o zbraních a střelivu), správní žaloby, kasační stížnosti.

Trestní právo

 • Konzultace, obhajoba v přípravném řízení a před soudy všech stupňů, zastoupení poškozeného vč. uplatňování nároků na náhradu škody.

Naleznete nás na adrese Denisova 585, 506 01 Jičín
(u Knihovny Václava Čtvrtka směrem k Domovu mládeže Střední průmyslové školy Jičín)
GPS: 50°26'2.137"N, 15°21'33.660"E